ટ્રસ્ટની વિગત

ટ્રસ્ટનું નામ:

“શ્રીસંત દેવાભગત રામધુનમંડળ અને ગૌશાળા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ રતનપુર”

ટ્રસ્ટ રજી. નં. ઈ / ૭ / પોરબંદર. તા ૧૭-૧૧-૨૦૦૦,
ઓફિસ: રતનપુર તા/જી: પોરબંદર ગુજરાત(ભારત)

ટ્રસ્ટ નો હેતુ:
1) સેવાકીય હેતુ
2) શૈક્ષણીક હેતુ
3) વૈધકીય સારવાર
4) સામાજિક અને ધાર્મિક

ટ્રસ્ટી મંડળ / બોર્ડ ઓફ નોમીનીઝ ટ્રસ્ટીઝ

શ્રી સામતભાઈ કરશનભાઈ મોઢવાડીયા
શ્રી રાજુભાઈ અરજનભાઈ ઓડેદરા
શ્રી કેશુભાઈ લીલાભાઈ ઓડેદરા
શ્રી માલદેભાઈ ભીમાભાઇ ઓડેદરા
શ્રી વિરમભાઇ ભુરાભાઈ ઓડેદરા
શ્રી ભરતભાઈ પ્રેમજીભાઈ જોશી
શ્રી ગોગનભાઈ જીવણભાઈ કેશવાલા
શ્રી દેવશીભાઈ કરશનભાઈ ઓડેદરા
શ્રી ભરતભાઈ ખીમાભાઈ ઓડેદરા
શ્રી લખુભાઈ રાણાભાઇ ઓડેદરા
શ્રી દેવશીભાઈ કારાભાઈ ઓડેદરા